از کجا توسعه فردی یادبگیریم که در کنار تخصص، حال خوبی هم داشته باشیم ؟

تو این پادکست درموردش صحبت کردم