اگه نمیدونی چه قیمتی رو کارت بزاری، این ویس رو گوش کن…