سندروم ایمپاستر باعث میشه وقتی به موفقیت میرسی حس کنی لایقش نیستی

این میتونه کاملا آگاه باشه، هم میتونه ناخودآگاه باشه و کارایی کنی که بعد موفقیت سریع شکست بخوری

این ویس کمکت میکنه با سندروم ایمپاستر بیشتر آشنا شی.