اگه میخوای برای همیشه خودت و کارت رو نابود کنی، این کارا که میگم انجام بده.

از مهآر بپرس…