خیلی مهمه که در کنار کار کردن، حواست به  استراحت هم باشه وگرنه ضربه بدی میخوری دابشم.