تفاوت دیز و بمل چیست؟

فرق فا دیِز و سل بِمول چیست؟ آیا اصلاً تفاوتی دارند؟ دو بِکار و سی بمول چطور؟ این پرسش ها نسل هاست که ذهن موزیسین های آماتور را درگیر کرده است. در این مقاله، به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد.