اصطلاحات کامپیوتری الزامی که هر آهنگسازی باید بداند

ما در اینجا چند مورد از اصطلاحات و ترفندهای ضروری کامپیوتر را به شما می آموزیم.